GDPR cookieverklaring

Definities

Deze Cookieverklaring is van Kinepedia vzw:  Belgische Vereniging voor Pediatrische Kinesitherapie verkort BVPK – Imperiastraat 16, 1930 Zaventem en slaat op alle websites van Kinepedia:  www.kinepedia.be en alle  afgeleiden die zijn ontwikkeld door Kinepedia, zoals www.movekids.be

Cookies

Kinepedia vzw streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Kinepedia vzw brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld. Voor meer informatie over ons privacy beleid, gelieve onze Privacyverklaring te raadplegen.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen. Cookies helpen Kinepedia vzw om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op een Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies.

Privacy

ALGEMEEN

Kinepedia vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kinepedia vzw neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@Kinepedia.be

In deze privacyverklaring verduidelijkt Kinepedia vzw welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAART Kinepedia vzw UW PERSOONSGEGEVENS?

Kinepedia vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

  • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstande dat een hernieuwing van deze termijn mogelijk is mits uw toestemming
  • Sollicitanten: 1 jaar na ontvangst van de persoonsgegevens
  • Wettelijke verplichtingen: wettelijke bewaringstermijn
WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinepedia vzw (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar volgend e-mailadres: info@kinepedia.be of per aangetekende post op ons kantooradres.

Kinepedia vzw houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Kinepedia vzw wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Alvorens klacht in te dienen, is het aangewezen om contact met Kinepedia vzw op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.